Algemene voorwaarden

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:  

Vereniging AlFadjr, statutair gevestigd te Helmond,  

kantoorhoudende te Helmond aan: Zuid Koninginnewal 6, 5701NT, Helmond 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 17186340. Hierna verder te noemen: Vereniging AlFadjr 

Openingstijden: maandag t/m zondag tijdens islamitische gebedstijden. 

Email: info@alfadjr.nl 

  

Artikel 1. Definities (alfabetisch) 

1.1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien. 

1.2. Donatie: een door de gevende partij aan Vereniging AlFadjr geschonken geldbedrag. 

1.3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Vereniging AlFadjr. 

1.4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Vereniging AlFadjr, een donatie doet aan Vereniging AlFadjr. 

1.5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Vereniging AlFadjr aan Vereniging AlFadjr. 

1.6. Ontvangende partij: de rechtspersoon Vereniging AlFadjr die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten. 

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij. 

1.8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

 Artikel 2. Toepasselijkheid 

 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Vereniging AlFadjr. 

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden. 

2.3. Vereniging AlFadjr behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Vereniging AlFadjr 

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Vereniging AlFadjr. 

3.2. Vereniging AlFadjr is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties. 

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Vereniging AlFadjr nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Vereniging AlFadjr is bijgeschreven. 

3.4. Aansprakelijkheid: Vereniging AlFadjr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Vereniging AlFadjr voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Vereniging AlFadjr. 

Artikel 4. Rechten gevende partij 

4.1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van drie (3) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@alfadjr.nl

Artikel 5. Plichten Vereniging AlFadjr 

5.1. Vereniging AlFadjr verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten. 

5.2. Vereniging AlFadjr neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Vereniging AlFadjr aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting. 

5.3. Alle personen die namens Vereniging AlFadjr bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. 

Artikel 6. Plichten gevende partij 

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet; 

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd; 

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. 

6.5. Vereniging AlFadjr doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

6.6. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek- online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming  heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig. 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens 

7.1. Vereniging AlFadjr verwerkt de door de gevende partij aan Vereniging AlFadjr verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gesteld. 

7.2. Deze persoonsgegevens worden door Vereniging AlFadjr verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

7.3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@alfadjr.nl. 

7.4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Vereniging AlFadjr geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Vereniging AlFadjr heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken. 

Artikel 8. Periodieke donaties wijzigen of opzeggen 

8.1 Indien u de Vereniging AlFadjr periodiek steunt en u om enig reden dit wenst te wijzigen of op te zeggen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@alfadjr.nl  . We verwerken de wijziging of opzegging binnen een maand na ontvangst van uw e-mail. 

Artikel 9. Cookies 

9.1. Vereniging AlFadjr maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld. 

Artikel 10. Slotbepalingen 

10.1. De disclaimer en het privacy statement die Vereniging AlFadjr hanteert zijn onverkort van toepassing. 

10.2. De rechtbank Helmond is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Vereniging AlFadjr en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Helmond eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt. 

10.3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.