Over ons

Wie wij zijn, en wat we doen.

Missie

Allah (God) heeft ons op deze aarde gezet en heeft ons middels zijn profeten de leidraad gegeven om als mensheid hier goed te kunnen leven, goed te doen en de juiste voorbereidingen te treffen voor een goed hiernamaals. Vereniging I. G. Al Fadjr hanteert in al haar denken en doen deze leidraad als uitgangspunt.


Visie

Vereniging I.G. AlFadjr Helmond ondersteunt en faciliteert de Moslim gemeenschap in de regio Helmond bij het uitvoeren en onderhouden van haar religieuze en spirituele handelingen, daarnaast stimuleert zij de Moslim gemeenschap tot een (pro)actieve rol binnen de Nederlandse samenleving.


Doelstellingen

Vanuit de visie die geformuleerd is door Al Fadjr zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Het zorgdragen voor ouderen en jongeren op religieus, sociaal, maatschappelijk, educatief, cultureel en sportief gebied.
 • Het bevorderen van de emancipatie en participatie.
 • Goede samenwerking met Helmondse instanties.
 • Streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen.
 • Culturele gebruiken en godsdienstige handelingen bekend maken.

Beleidsplan

Om deze doelstellingen te kunnen behalen dient er een focus te komen binnen de activiteiten die georganiseerd worden door Al Fadjr. Deze Focus is aangebracht door het categoriseren van alle activiteiten binnen de volgende Domeinen:

 • Spiritueel
 • Gezin en Opvoeding
 • Opleiding en Werk
 • Gezondheid en ontspanning

Onder het bestuur zijn een 5 tal commissies opgericht die verschillende activiteiten oppakken binnen het verenigingsgebouw.

Commissie Beheer is verantwoordelijk voor alle zaken die met het gebouw te maken hebben. Belangrijkste facetten daarvan zijn het onderhouden van het gebouw, het gebouw openstellen voor de bezoekers en het schoonmaken van het gebouw. De Jongeren Commissie houdt zich met name bezig met sportieve activiteiten, huiswerkbegeleiding en het organiseren van informatieve avonden en lessen over de islam. Alle activiteiten van de Jongeren Commissie worden in het Nederlands georganiseerd. De Zusters Commissie heeft een vergelijkbaar programma als de jongeren commissie, maar is met name gericht op de Nederlands sprekende vrouwelijke bezoekers. De Arabische Commissie richt zich met haar activiteiten op de Arabischtalige bezoekers van het verenigingsgebouw. Dit zijn met name de bezoekers in de oudere leeftijdscategorieën. De Onderwijs Commissie is verantwoordelijk voor de zondag lessen aan de jongste groep van bezoekers van het verenigingsgebouw. Hierin wordt met name aandacht besteed aan het onderwijzen van de Arabische taal en de meest basale Islamitische etiquette.

Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen we u naar onze Facebook-pagina.

Vermogen

Onze Vereniging verwacht het grootste deel van haar opbrengsten middels het werven van donaties, schenkingen, subsidies, erfstellingen legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Onze Vereniging zal mede op zoek gaan naar personen en instellingen die de stichting financieel kunnen ondersteunen. De verkregen middelen worden aangewend om enerzijds de vast lasten en anderzijds alle activiteiten binnen de vereniging te financieren.


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van onze Vereniging bestaat momenteel uit 5 leden. Naast de basistaken behorende bij de functies, zijn de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor portefeuilles welke jaarlijks opnieuw kunnen worden onderverdeeld. Op basis van deze portefeuilles zijn bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid. De leden van het bestuur zijn als volgt:

 • Dhr. R. Douieb, Voorzitter
 • Dhr. N. Mansouri, Secretaris
 • Dhr. M. Akhenkh, Penningmeester
 • Dhr. H. Ait Bella, Algemeen bestuurslid
 • Dhr. S. Mokadim, Algemeen bestuurslid
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vakantie- of presentiegeld worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vereniging vergoedt aan vrijwilligers werkelijk gemaakte kosten (zoals aanschaf van materialen, reiskosten, etc) die rechtstreeks t.b.v. de vereniging zijn gemaakt.